T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Konya İl Sağlık Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı
Konya İl Sağlık Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Mali Hizmetler Birimi

Güncelleme Tarihi: 01/10/2019

FAALİYET PLANI, GÖREV DAĞILIMI
BAĞLI OLDUĞU BAŞKANLIKBİRİM ADIGÖREV TANIMIİLGİLİ PERSONEL ADI ve SOYADI
İLETİŞİM BİLGİLERİ
Personel ve Destek Hizmetleri BaşkanlığıMali Hizmetler Birimi
BİRİMİ
BÜTÇE:
-İl Sağlık Müdürlüğümüzün Genel Bütçe ve Döner Sermaye Bütçelerini Planlamak ve Uygulamak.
-İl sağlık müdürlüğümüze bağlı Sağlık Tesislerinin bütçe ile ilgili gerekli tüm iş ve işlemleri mevzuatı çerçevesinde gerçekleştirmek
-İl Sağlık Müdürlüğümüze ve bağlı sağlık tesislerinin genel bütçe ödenek taleplerini almak ve takibini yapmak.
-İl sağlık Müdürlüğü ve bağlı Sağlık tesisleri %10 doğrudan temin limitlerinin takibini yapmak
-İl sağlık Müdürlüğü ve bağlı Sağlık tesislerinin ihtiyaç halinde ek bütçelerini yapmak ve kontrol etmek
-İl Sağlık Müdürlüğü ve bağlı Sağlık tesisleri ödenek taleplerini almak ve Bakanlıktan talep yapmak
-İl Sağlık Müdürlüğü ve bağlı Sağlık tesislerine ihtiyaç halinde avans açmak ve açılan avansları kapatmak.
Ümit ÇELİK (Uzman )- 4179
M.Sami KARTAL (Sağlık Memuru.)- 4179 Yusuf BAŞBÖĞER (Lab. Teknikeri)- 4182
İHALE:
-4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 9. Maddesine göre yaklaşık maliyeti hazırlamak.
- İhale Onay Belgesini hazırlamak.
-İdari ve İhale yetkilisinin İhaleyi onay vermesi doğrultusunda, Elektronik Kamu Alımları Platformunda işlemleri gerçekleştirmek;
- İlan işlemlerini hazırlama ve ihale ilan sürecini takip,
-İhale Komisyonu İşlemini 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 6. Maddesine göre yapmak,
-Hazırlanan ihale dokümanını idaremizden satın almak isteyen isteklilere idari şartnamede belirlenen meblağı mukabilinde satışını sağlamak,
- İdari şartnamede belirtilen son teklif verme tarih ve saatine kadar, istekli olabilecek tüzel veya gerçek kişilerin teklif zarflarını, iadeli taahhütlü posta yoluyla göndermeleri veya Merkezi Satın alma Birimi’ne gelerek elden teslim etmeleri halinde tutanak karşılığında teslim almak,
- İhale sürecinde tüm belge ve dokümanları hazırlayıp sonuçlandırmak,
-Gerektiğinde ilgili firmalara aşırı düşük teklif sorgulaması yapmak,
-İhale evraklarının teyidini yapmak,
-İhale Komisyon Kararını hazırlamak,
-Kesinleşen ihale kararı bildirimlerini yapmak,
-Mali Hizmetler Başkanının verdiği görevleri yapmak,

Süleyman KARAGÖZ (Uzman) 4178
Sezer YAŞAR (Tıbb. Sekr.) 4098
İsa KARADAĞ (Sağlık Memuru) 4032
Eyüp KOÇAK(VHKİ) 4161


Halil Yazar (Sağlık Memuru) 4187DOĞRUDAN TEMİN:
-İl Sağlık Müdürlüğümüze Bağlı Birimlerinin Yatırım Bütçesi Detay Programında ayrılan ödenekler çerçevesinde ihtiyaç duydukları Mal ve Hizmet alımlarını; 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 Sayılı Kamu İhaleleri Sözleşme Kanunu çerçevesinde en ekonomik
en hızlı şekilde Doğrudan Temin Usulü ve DMO kanalı ile alımları yapmak.
-İl Sağlık Müdürlüğümüz ve Bağlı Birimlerinin ihtiyacı olan mal ve hizmetleri satın alınması.
-İl Sağlık Müdürlüğümüz ve Bağlı Birimleri için Satın alınan malzemelerin merkezi depoya girişinin sağlanarak ilgili evrakların tahakkuk şubesine aktarılması.
-Yapmakta olduğu işlerle alakalı tüm iş ve işlemleri zamanında planlayarak tesis etmekle sorumludur.
Serdar KURT (Uzman) 4180
Mustafa ÇETİNBİLEK (Tekniker) 4184
Fatih CERANOĞLU (Tıbb.Sek.) 4184
Sefer GÜNDÜZ (Tıbbi Sekreter) 4177
Resül ŞAHİN (Sağlık Memuru) 4018
Akif ÖZTÜRK (VHKİ) 4018
TAŞINIR İŞLEMLERİ :
-Taşınır Mal Yönetmeliği kapsamında Müdürlüğümüze bağlı hesabının kesin hesap cetvellerinin hazırlanması, Maliye Bakanlığı ve Sayıştay Başkanlığı’na sunulmak üzere Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığına göndermek,

-Malzeme Kaynakları Yönetim Sistemi’nin (MKYS) sağlık tesislerince etkin kullanılması için Taşınır Kayıtve TaşınırKontrol Yetkililerine her türlü destek ve eğitim verilmesi

-Kurum tarafından belirlenen amaç, ilke ve talimatlara uygun olarak; Müdürlüğümüze bağlı tüm harcama birimlerinin Mal Yönetimi iş ve işlemleri ile ilgili faaliyetleri planlamak, koordine etmek ve denetlemek,

-Hastanelerde kullanılan her türlü dayanıklı taşınırın (demirbaş ve cihazların) kayıt altına alınarak etkin ve verimli kullanılmasına yönelik takip ve analizleri yapmak,

-Birim faaliyet alanına giren konularla ilgili yazışmaları ve sağlık tesislerine gerekli duyuruları yapmak,

-Müdürlüğümüze ait taşınırların terkin ve devir işlemlerine ilişkin onayları hazırlayarak üst yöneticiye sunmak,

- Sağlık Bakanlığı ile tüm resmi iş ve işlemlerin süreçlerini yönetmek.

- Hurdaya ayırma, kullanılamaz hale gelme ve yok olmaya ilişkin kayıttan düşme taleplerinin değerlendirilmesi ve talebin gerçekleştirilmesi işlemini koordine etmek,

-Taşınır mal mevzuatına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek ve müdürlüğün stok kayıtlarının Kurumca belirlenen şekilde güncel tutulmasını sağlamak,

-Ayniyat grubunda olan ve merkezi satın alma yöntemi ile alınmasında fayda görülen malzemeler için planlama yapmak ve tüm birimler için ihale hazırlıklarını tamamlamak.

-Müdürlüğümüz bütçesinden satın alınması yapılan tüm malzemelerin giriş işlemlerini yapıp ilgili yerlere devirlerini sağlamak,

-81 ilin İl Sağlık Müdürlükleri ile Mal Alım Satım Protokollerini hazırlamak ve onaylatmak,

-Hizmet araçları ile ilgili tüm işlemleri yapmak ve koordine etmek.

Hamdi YAZGAN - (Uzman) - (Birim Sorumlusu)       - 4086

Serdal BİCİOĞLU - (İl Taşınır Konsolide Yetkilisi)    - 4163

Cuma ERTAŞ - (Taşınır Kayıt Yet.-Konsolide Yrd)    4163

Osman YILDIZ - (Taşınır Kayıt Yetkilisi) 
4150

Süleyman DEMİRÖRS - (Taşınır Kayıt Yetkilisi) 4135

Ahmet TAŞ - (Taşınır Kayıt Yetkilisi)   
4104

Cengiz TANRISEVEN - (Taşınır Kayıt Yetkilisi) 4203

Yusuf GÜL - (Taşınır Kayıt Yetkilisi)   
4203

Uğur ÇİTİL - (Taşınır Kayıt Yetkilisi)
4203

Ufuk YAŞAR - (Taşınır Kayıt Yetkilisi)
4203

Fatma BAĞCI - (Taşınır Kayıt Yetkilisi)
4724

Neşe YALÇIN - (Taşınır Kayıt Yetkilisi) 
4724

Ramazan KAZAN - (Depocu) 
4202

Ali YAVUZ - (Depocu)  
4684

Mehmet ÖZÇELİK - (Depocu) 
4684

FİNANSAL ANALİZ VE FATURALANDIRMA:
MALİ ANALİZ: -TDMS raporlarına göre aylık Mali Analiz Çalışmaları ile Finansal analiz sunumunun hazırlanır. Bağlı sağlık tesislerine ait mali değerlerin, kurumsal kaynak ve hizmet göstergeleri ışığında, rol ve benzer hastane göstergelerine göre dönemsel karşılaştırmalarını yapmak.
- Bağlı sağlık tesislerinin güncel mali durumu hakkında üst yönetime aylık periyodik olarak rapor sunmak, hizmet üretim performansını ve gelir-gider dengesini karşılaştırmalı olarak analiz etmek ve analiz sonuçlarını sağlık tesisleriyle paylaşarak gerekli önlemlerin alınabilmesi için farkındalık oluşturmak.
MALİYET ANALİZİ:-Sağlık tesislerince sunulan hizmetlerin işlem maliyetlerinin hesaplanması için gerekli çalışmalarda bulunmak. SUT revizyon değişikliklerinde Sağlık Tesislerinden gelen talepleri değerlendirmek ve ilgili formları hazırlayarak Türkiye Kamu Hastaneler Müdürdüğü ne sunmak.
GELİR TAHAKKUK:-Bağlı sağlık tesislerinin faturalandırma ile ilgili iş ve işlemlerini koordine etmek, Sosyal güvenlik uygulamaları hakkında sağlık tesislerine bilgi vermek, değişiklikleri takip ederek gerekli düzenlemelerin yapılabilmesi için sağlık tesislerine ve ilgili personellere tebliğ edilmesini sağlamak.
-SUT ve KSHST değişikliklerini sağlık tesislerine duyurmak, tebliğe uygun iş ve işlem yapılmasını sağlamak.
-Faturalandırma, alacak takip, muhasebeleştirme konularında yerinde inceleme, değerlendirme ve eğitimlerde bulunmak.
-Sağlık tesislerince faturalanamayan hizmet ve kayıtlar hakkında çalışmalar yapmak ve tüm verilen hizmetlerin muhasebeleştirilmesi ve faturalandırılması için sağlık tesislerini bilgilendirerek gerekli önlemleri almak.
-Her ay yapılan "Fatura İnceleme Komisyonu" çalışmalarını yürütmek.Müdürlüğümüze bağlı sağlık tesislerinden gelen SGK dışı faturalar ve Üniversite Hastanelerine sevk edilen suriyeli hastalara ait faturalar incelenir. İncelenen faturalar ödeme yapılması için ilgili kurumlara gönderilir.
-Her ayın ilk haftası bağlı sağlık tesislerinden gelen Gelir Kalem Tabloları kontrol edilerek saymanlığa gönderilir.
FATURALANDIRMA: -LBYS (Laboratuvar Bilgi Yönerim Sistemi) de kesilen su analiz faturalarının gelire alınması, bu faturaların TDMS (Tek Düzen Muhasebe Sistemi) de günlük tahakkukunun verilmesi ve ödemesi sonuçlanana kadar takip edilip tahsilatının girilmesi. Ödeme Yapmayan Firma ve Kurumlarla irtibata geçip ödemenin yapılmasının sağlanması.
-TSİM de Hizmet Detay verilerinin alınıp icmal haline dönüştürülmesi ve bu icmalin gelirlere alınması.
-112 Sağlık Hizmetleri gelirlerinin faturalandırılması
-Alis.net ten Aile Hekimliği Laboratuvar verilenin alınıp icmal haline getirilmesi ve faturalandırılması.
-Halk Sağlığı Başkanlığı Toplum Sağlığı Hizmetleri Şubesinden Defin Listelerinin alınıp Belediyelere fatura edilmesi
-Halk Sağlığı Başkanlığı İşyeri Hekimliği Şubesinden, İş yeri Hekimliği verilerinin alınıp gerekli kurumlara fatura edilmesi
-Alınanm tüm verilerin faturalandırılan ve faturalandırılmayan olarak ''Gelir Dağılımı'' haline getirilip Konya 1 Nolu Döner Sermaye Saymanlığına teslim edilmesi
-Alacak takip işlemlerinin yürütülmesi
GİDER TAHAKKUK: -KDV tevkifatı, Muhtasar ve damga vergisi beyannamelerinin düzenlenmesi ve tahakkuk ettirilerek ödenmek üzere saymanlığa göndermek
- İhale ve Doğrudan Temin yoluyla alınan Mal, Hizmet ve Yapım işlerine ait faturaların Genel Bütçe ve Döner Sermaye Bütçesinden ödeme işlemlerini yapmak
- İl Sağlık Müdürlüğü ve Bağlı Birimlerine ait (İlçe Sağlık Müdürlükleri, 112 İstasyonları, Entegre Sağlık Tesisleri ve Sağlık Evleri) Elektrik, Su, Doğalgaz, Telefon, İnternet ve PTT Kargo Faturalarının takibi ve ödeme işlemleri.
- ASM'ler ile Müdürlüğümüze ait Birimlerin ortak kullandığı binalara ait Elektrik, Su, Doğalgaz ödemelerine ait kesinti tablolarının Aile Hekimliği Maaş birime iletilmesi.
- KETEM ile ilgili Bağlı Sağlık Tesislerinden alınan hizmet alımlarına ilişkin ödemeler.
- Personel Çalıştırılmasına Dayalı Olan ve Olmayan Hizmet alımları ile Mal alımlarına ait Hakedişlerin takibi ve hazırlanmasına yönelik işlemler.
- İcra Dairelerinden müdürlüğümüze gönderilen Haciz İhbarnamelerinin Bağlı Sağlık Tesislerine bildirilerek gelen cevaplar doğrultusunda icra dairelerine bilgi verilmesi.
- Mahkeme Kararları gereği ödenen Avukatlık Vekalet Ücreti ile Mahkeme Giderleri.
- Kıdem Tazminatı ile ilgili Bağlı Sağlık Tesislerinden gelen görüş taleplerine cevap verilmesi.
- Stajyer öğrenci icra işlemleri
- Bağlı Sağlık Tesisleri, Bağlı Birimler ve Diğer Resmi kurumlardan gelen bilgi ve görüş taleplerine cevap verilmesi.
İÇ KONTROL VE STRATEJİK PLAN
-(5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 55 inci md) kapsamında İdarenin amaçlarına, belirlenmiş politikalara ve mevzuata uygun olarak; faaliyetlerin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yürütülmesi için;
-İç Kontrol Eylem Planında yer alan eylemlerin belirlenen süreler içerisinde müdürlüğümüz birimleri tarafından yerine getirilmesini sağlamak,
-İç Kontrol Kapsamında yapılan çalışmaların (Güncel Teşkilat Şemaları, İş Akış Süreçleri, Süreli İşler Takvimleri,Sorumluluk Matrisleri vs) İl Sağlık Müdürlüğü Web sayfasında yayınlanmasını sağlamak,
-Yapılan Çalışmaların Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bildirimini yapmak.
Kıymet ERGUN (Uzman) 4072
Zekeriya KILIÇOĞLU 4146
İsmail DEMİREL 4115
Salim SAĞLAM 4140
Özgür ŞAHİN 4044
Aykut ACAR 4068
Akın AKÇA 4016
Durmuş Ali TAT 4115
Hakkı SARIOĞLU 4019
Kamile GURDAL 4146
Ayşe DEMİRLEK 4068
MAAŞ-EK ÖDEME-YOLLUK
EK ÖDEME:Hekimlerin Mesleki zorunlu sigorta ödeme bordrolarını hazırlamak Mahkeme Kararları ile ilgili işlemleri yürütmek. Aylık Mahsuplaşma bordlarını hazırlamak.
DSSÖ ile 375 KHK istinaden sabit ek ödeme bordroları hazırlamak 663 Sözleşmeli personel ek ödeme bordrolarını hazırlamak
Performansa dayalı ek ödeme bordroları hazırlamak. Personel icralarını takip etmek.
II. Basamak ve III. Basamak sağlık tesislerinin ek ödeme bordrolarını kontrol etmek. Kümülatif vergi matrah işlemlerini yürütmek.
SGK kesenek bildirimleri yapmak. Ek Bordrolar ve Dış kurum ödeme aktarım işlerini yürütmek
AİLE HEKİMLİĞİ MAAŞ
Aile Hekimliği personellerinin maaşları yapmak
Aile Hekimliği başlayış ve istifaların SGK tescil ve kesenek işlemlerinin yürütmek
ASM gideri ödemesi yapmak. Personellerim BES, Sendika Terfi vb. değişiklikleri güncellemek. Yazışmalarını yapmak
4924-4B-4C-SÜREKLİ İŞÇİ-STAJYER ÖĞRENCİ:4924-4C-SÜREKLİ İŞÇİ-maaş bordrolarını hazırlamak. SSK bildirge işlemlerini yürütmek. Seyyar Görev tazminatlarını yapmak. Fiili Hizmet bordrolarını yapmak.
4B MAAŞ - SOSYAL HAKLAR: İkinci Görev, Vekalet, ek ders ve 4B sözleşmeli personel bordrolarını hazırlamak. SGK tescil işlemlerinin yürütmek. Bes Sendika Rapor vb. değiklikleri yapmak. Sosyal Yardım ödemeleri yapmak.(Ölüm, Eş, çocuk yardımı vb.)
657 MAAŞ - 663 MAAŞ:663 Sözleşmeli personellerin maaş bordrolarını hazırlamak. Terfi Bes Sendika Rapor vb. değiklikleri yapmak. Bes ile SGK tescil ve kesenek işlemleri yürütmek
MAAŞ - Tayın Bedeli:Personel İcralarını takip etmek. Kişi Borcu Tahsilatlarını yapmak. Ek Maaş bordrolarını Hazırlamak. Bes ve SGK Kesenek işlemlerini yürütmek. Tayin bedeli bordro hazırlamak
657 MAAŞ - NÖBET - STAJYER ÖĞRENCİ:657 Maaş, Stajyer öğrenci, nöbet, icap bordrolarını hazırlamak. Terfi Bes Sendika Rapor kira vb. değiklikleri yapmak. SGK Tescil İşlemlerinin yürütmek. Matrah işlemlerini yürütmek. Banka texlerini hazırlamak.
YOLLUK:Sürekli ve Geçici Görev yolluk bordrolarını hazırlamak
Hekimlerin Mesleki zorunlu sigorta ödeme bordrolarını hazırlamak Mahkeme Kararları ile ilgili işlemleri yürütmek. Aylık Mahsuplaşma bordlarını hazırlamak.
DSSÖ ile 375 KHK istinaden sabit ek ödeme bordroları hazırlamak 663 Sözleşmeli personel ek ödeme bordrolarını hazırlamak
Performansa dayalı ek ödeme bordroları hazırlamak. Personel icralarını takip etmek.
II. Basamak ve III. Basamak sağlık tesislerinin ek ödeme bordrolarını kontrol etmek. Kümülatif vergi matrah işlemlerini yürütmek.

Elife Öksüm (UZMAN)
Ahmet Zengin
Ömer Çay
Veli Tüzün
Ebubekir Uysal
Hasan Hüseyin Altuntaş
Ömer Mutlubaş
Mustafa Kırdım
Ali Çakır
Burçin Baş
Metin Yurteri
Ramazan Lök
Şengül Kaya
Fulya Yalçıner
Hatice Binici
Mustafa Yurtseven
Tuncer Taşdemir
Serdar Ataç
Muammer Öğmen