T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Konya İl Sağlık Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı
Konya İl Sağlık Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Ruh Sağlığı Programları, Tütün ve Diğer Bağımlılık Yapıcı Maddeler Birimi

Güncelleme Tarihi: 11/01/2019

FAALİYET PLANI, GÖREV DAĞILIMI

BAĞLI OLDUĞU BAŞKANLIK

BİRİM ADI

GÖREV TANIMI

İlgili Personel - İletişim Bilgisi

Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı

Ruh Sağlığı Programları, Tütün ve Diğer Bağımlılık Yapıcı Maddeler Birimi

Birim İş ve İşlemleri

Birim Sorumlusu Dr. Ferah Nur ÇAVDARCI YAMAN ( 4627 )

4207 Sayılı Kanun Kapsamında Yürütülen Faaliyetlerin Aylık Çalışmasını yapmak


Sigara Bırakma Polikliniği hizmetlerinin aylık çalışmasını yapmak


Sigara Bırakma Polikliniği personelinin sertifika işlemlerini takip etmek


ARMAKOM kanalıyla yapılan Sigara Bırakma Polikliniği İlaçlarının dağıtımını takip etmek


Dumansız Hava Sahası Denetim Sistemi'nin takibini yapmak


DHSDS'de oluşan hataların düzeltilmesi için Halk Sağlığı Genel Müdürlüğüne bildirmek


0-2 saat içinde değerlendirilmesi yapılmayan ihbarlar ile ilgili gerekli işlemleri yapmak


İl Tütün Kontrol Kurulunun toplanması sürecinde sekretarya olarak görev almak


İl Tütün Kontrol Kurulu denetim görevlileri listesinin sürekli güncel tutulmasını sağlamak


İl Tütün Kontrol Kurulunda alınan kararların ilgili kurum ve kuruluşlara ulaştırılmasını sağlamak


İl Tütün Kontrol Kurulu İl Faaliyet Raporunun 2 aylık periyotta düzenlenmesini sağlamak


Tablet PC ve hatlarının takibini yapmak


Gelen CİMER İhbarlarını takip etmek


İlçelerin aylık performanslarını hazırlamak


İl Tütün Kontrol Kurulu denetim görevlilerinin aylık performansını hazırlamak


İl Emniyet Müdürlüğünün gerçekleştireceği denetim faaliyetlerine denetim personeli görevlendirilmesi sürecinde görev almak


Şube adını tahsis edilen e-posta adreslerini takip etmek, gelen ihbarları ilgili kurumlara iletmek


Ruh Sağlığı Programları Tütün ve Diğer Bağımlılık Yapıcı Maddeler Şube Müdürlüğünün 4207 sayılı kanun kapsamında yürütülen faaliyetlerinin yazışmalarını yapmak


09 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü ve 31 Mayıs Dünya Tütünsüz Gününde yapılan şube faaliyetlerine katılmak


Gerekli durumlarda 4207 Sayılı Kanun Kapsamında İşyeri Denetimlerinde bulunmak
Şube arşiv faaliyetlerine katılmak


4207 Sayılı Kanun Kapsamında Yürütülen Faaliyetler kapsamında kullanılan basılı evrakların yaptırılması sürecinde görev almak


İl Tütün Bağımlılığı İle Mücadele Teknik Çalışma Grubu Sekreterya Faaliyetlerini yürütme

6284 Sayılı Kanun kapsamında KYŞ (Kadına Yönelik Şiddet) ve Aile İçi Şiddet ile ilgili şiddet uygulayan ve şiddet mağdurlarına yönelik önleyici ve tedavi edici verilen mahkeme kararlarının ŞÖNİM'le koordinasyonla yürütülmesi ve Kurumumuzca uygulanmasının sağlanması


6284 Sayılı Kanuna istinaden Mahkemelerce verilmiş Bilgi Gizliliği kararlarının uygulanması ve takibinin yapılması


Aile İçi Şiddetle Mücadele Projesi Kapsamında tüm sağlık personeline verilmesi zorunlu olan hizmet içi eğitimleri, program süpervizyon çalışmaları, saha verilerinin toplanarak veri tabanına girilmesi ve projeye ait anket çalışmasının yapılıp 6 ayda bir Sağlık Bakanlığına raporlanması


31 İlçe Sağlık Müdürlüğü, 2. Basamak İl ve İlçe Hastaneleri, 3. Basamak Hastaneler ve İl Özel Hastaneleri ile Kadına Yönelik Aile İçi Şiddeti Önleme Projesi Kapsamında 6 ayda bir eğitim/ koordinasyon toplantıları yapılması ve sahadan aylık veri toplanarak istatistik takibinin, aylık çalışmalarının yapılması Birimin tüm Basılı evrak ihtiyaçlarının belirlenip, talep ve takibinin yapılması

25.08.2017 Tarih ve 51859949 Sayılı Valilik Oluruna istinaden Tütün Anketinin uygulanacağı kurumların koordinasyon ve toplantılarının yapılarak sahada Kurumlar nezlinde anket uygulanmasının koordinasyon ve takibinin yapılması KPS (Kişi Paylaşım Sistemi) sorgulama ve kişi takipleri6284 Sayılı Kanun kapsamında KYŞ (Kadına Yönelik Şiddet) ve Aile İçi Şiddet ile ilgili şiddet uygulayan ve şiddet mağdurlarına yönelik mahkeme kararlarının ŞÖNİM'le koordinasyonla yürütülmesi


Bilgi Gizliliği kararlarının uygulanması ve takibinin yapılması


Aile İçi Şiddetle Mücadele Projesi Kapsamında KYŞ hizmet içi eğitimleri, program süpervizyon çalışmaları, saha verilerinin toplanarak veri tabanına girilmesi ve projeye ait anket çalışmasının yapılıp raporlanması Türkiye'de ruh sağlığı gereksinimi(mhGAP) eylem planı kapsamındaki işlerin ilde takip edilmesi

Zekariya YILDIRIM (4690)

Tuğba ÇELİK (4692)

Meryem KARAAL (4691)

Zekariya YILDIRIM (4690)

Tuğba ÇELİK (4692)

Meryem KARAAL (4691)

Zekariya YILDIRIM (4690)

Tuğba ÇELİK (4692)

Meryem KARAAL (4691)

5898 Sayılı Uçucu Maddelerin Zararlarından İnsan Sağlığının Korunmasına Dair Kanunun il genelinde yürütülmesinde görev almak
5899 Sayılı Uçucu Maddelerin Zararlarından İnsan Sağlığının Korunmasına Dair Kanunun il genelinde yürütülmesi ile ilgili aylık çalışmayı yapmak
Şube arşiv faaliyetlerine katılmak

Ali SAYHARMAN (4697)

SÜDGE (Sürücü Davranışları Geliştirme Eğitimi) Takibi “2918 Sayılı Trafik Denetleme Kanununa istinaden” eğitim düzenlenmesi ve eğitim koordinasyonunun sağlanması
-SÜDGE Başarı Belgelerininin düzenlenmesi
-Personel Özlük İşleri Yazışmaları
-Döner Sermaye Formları takibi

Faruk ÜNAL ( 4612 )

Bölge Hastanelerinden gelen Hasta RS 20 takibi, veri tabanına girilerek hastaların aile hekimi ve TRSM ile koordinasyonunun sağlanması
-Psikososyal Destek ve Krize Müdahale Birimleri işleyiş ve Koordinasyonlarının sağlanması
-TRSM (Toplum Ruh Sağlığı Merkezleri) Toplantı ve eğitim koordinasyonlarının sağlanması
-ÇİM (Çocuk İzlem Merkezleri) Toplantı ve Koordinasyonlarının sağlanması
-İntihar verilerinin İl Genelinden toplanarak veri tabanına girilmesi,Ayşe YORGANCILAR (1038)

ÇPGD (0-6 Yaş Çocuğun Psikososyal Gelişimini Destekleme Programı) hizmet içi eğitimlerini yapmak, program süpervizyon çalışmaları ile saha verilerinin toplanması değerlendirme ve bakanlığa sunumunu sağlamak.
Otizm Spektrum Bozukluğu Tarama ve Takip programının 1.2. ve 3 basamaklarda eğitimlerini vermek. Programın işleyişini ve hastaneler, Aile Hekimlikleri ile koordinasyonu sağlamak.İldeki Çocuk Psikiyatri Uzmanlarına Otizm şüpheli çocukların tespit ve yönlendirilmesinde rol almak.
OSB aylık çalışmalarını toplayarak veri tabanına aktarmak ve Daire Başkanlığına iletmek.
Disleksi (Özgül Öğrenme Bozuklukları) programı takibi.Diskleksi haftası nedeniyle faaliyet düzenlemek ilçelerle koordinasyon sağlamak ve faaliyet raporlarını hazırlayıp Bakanlığa sunmak.
Programlarla ilgili eğitim faaliyet ve 31 ilçede ASM ile İlçe Sağlık Müdürlüğüklerinde kullanılacak materyallerin tespitini belirleyip teminini sağlamak.
Sağlık Net-2 KDS (Karar Destek Sistemi) / USS ruh sağlığı verilerinin takibi, veri tabanına aktarımı

Emine KOÇAK (4614)

2 Ayda Bir Düzenlenen Bağımlılık ile mücadele İl Kurulu toplantı koordinasyonu ve sekreteryasını yürütmek

-İlimizdeki faaliyet gösteren Kargo firmalarının denetlenmesi koordinasyonun sağlanması
-İlimizdeki metruk binaların takibi
-Bağımlılık ile mücadele eylem planı
-Sağlık Bakanlığı Bağımlılık ile Mücadele veri takip sorumlusu
- Ayda Bir düzenlenen Bağımlılık İle Mücadele İl Kurulu Toplantıları koordinasyonunu sağlamak etmek
- Ayda Bir düzenlenen İl Uyuşturucu ile Mücadele Teknik Çalışma Grubu Toplantılarının koordinasyonunu
- Ayda bir düzenlenen İl Alkol Bağımlılığı İle Mücadele Teknik Çalışma Grubu toplantılarının koordinasyonunu
-Ayda bir düzüenlenen İl Bağımlılık ile Mücadele teknik Çalışma Grubu Toplantılarının koordinasyonunu sağlamak

Davranışsal Bağımlılıklar ile Mücadele teknik Çalışma Grubu Toplantılarının koordinasyonunu sağlamak
-Bağımlılık mücadele kapsamında eğitimler düzenlenmesi

-HTS (Sağlık Bakanlığı Hızlı Veri Toplama Sistemi) Sorumlusu

4721 Sayılı Türk Medeni Kanununa istinaden tedavi amaçlı kişisel koruma kararı ile madde bağımlılığı ile ilgili dilekçelerin ve mahkeme yazışmalarının takip ve koordinasyonun sağlanması.

-Kimlik Paylaşım Sistemi ( KPS ) sorgulama

Fatih GÜMÜŞ (4625)

Emine SÜRÜCÜ (4618)

5395 Sayılı Kanun Uygulama kapsamında Mahkemelerce verilen Sağlık Tedbiri kararının uygulanması amacı ile ilçe Sağlık Müdürlükleri , Hastaneler ve Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ile gerçekleşen yazışmaların takibi ve koordinasyonun sağlanması Sağlık tedbiri verilen çocukların 3 ayda bir takibinin sağlanması.

Şube Arşiv Hizmetlerini yürütmek.

Raziye DEMİR (4634 )