T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Konya İl Sağlık Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı
Konya İl Sağlık Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Çevre Yönetimi ve Kalite Birimi

Güncelleme Tarihi: 29/06/2020

BAĞLI OLDUĞU BAŞKANLIK

BİRİM ADI

GÖREV TANIMI

İLGİLİ PERSONELİN ADI, SOYADI VE İLETİŞİM BİLGİLERİ

Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığı

Çevre Yönetimi ve Kalite Birimi

Çevre kirliliğine neden olan ve/veya neden olabilecek belirlenmiş faaliyetlerinin mevzuata uygunluğunu ve alınan tedbirlerin sahadaki uygulamalarını değerlendirmek,

Çevre Yönetim Faaliyetlerini belirlemek yürütmek ve koordine etmek,

Çevresel konularda alınması geren izin, lisans ve belgeleri alma ve/veya yenileme çalışmalarını yürütmek veya yürüttürmek,

İlgili makamlarca istenecek bilgi ve belgeleri hazırlamak, gerektiğinde çevresel konular hakkında görüşme ve yazışmalar yapmak veya yaptırmak,

Çevre yönetim birimine ulaştırılan acil günlük sorunları belirlemek, çözümüne yönelik ilgili birimlerle koordinasyonu sağlama ve sonuçlarını raporlamak,

İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı tüm Sağlık tesisi çalışanlarına çevresel konularda eğitim vermek veya verdirmek ve özendirici faaliyetlerde bulunmak,

Hasta ve hasta yakınlarına çevre bilincini geliştirecek eğitim çalışmaları yapmak,

Kaynağı ne olursa olsun her türlü alımı yapılan veya yapılacak olan mal ve hizmet kapsamında çevre yönetim birimi görev alanı içerisine giren konularda denetim yapmak buna ilişkin olarak satın alma esnasında (mal ve hizmet) teknik şartname hazırlama sürecinde yer almak,

Çevre ve atık yönetimi ile ilgili acil eylem planı hazırlamak veya hazırlatmak,

Sağlık tesislerinde atık yönetimi ile ilgili her türlü koordinasyon, rehberlik, takip, kontrol ve eğitim işlerini yürütmek,

Yönetmelikte belirtilen belirlenen çevre danışmanlık hizmetlerini sunmak veya sundurmak,

Çevre yönetimi hizmetlerini mevzuata uygun bir şekilde yürütmek, koordine etmek, çevre yönetimi hizmeti çalışmalarını düzenli aralıklarla izleyerek, ilgili mevzuatta belirtilen yükümlülüklerin yerine getirilip getirilmediğini tespit edilmesi

İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı tüm Sağlık tesislerinde çevre danışmanlık firmaların hizmet vermeye başladığı tarihten itibaren her ay aylık faaliyet raporunu hazırlamasını, bu raporları en geç takip eden ayın on beşinekadaronaylamasını sağlamak

İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı tüm Sağlık tesislerinde çevre danışmanlık firmaların hizmet vermeye başladığı tarihten itibaren otuz gün içinde, takip eden her yılda ise bir defadan az olmamak üzere sağlık tesisinin genel durumunu kapsayacak şekilde iç tetkik raporunu hazırlamasını sağlamak, bu raporları sağlık tesisi yöneticisine veya yetkilisine sunmasını sağlamak,sisteme yüklediğini kontrol etmek

İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı tüm Sağlık tesislerinde çevre danışmanlık firmaların hizmet vermeye başladığı tarihten itibaren otuz gün içerisinde ve takip eden her yılda, işletme yetkililerine ve çalışanlarına yönelik olarak mevzuat ve çevresel konularda en az bir kere bilgilendirici eğitim çalışması yapmak ve özendirici faaliyetler düzenlemekle düzenlediği eğitimlere ilişkin hazırladığı raporları sisteme yüklemekle,

İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı tüm Sağlık tesislerinde uygunsuzluk tespit edildiğinde, yöneticiye uygunsuzluğun giderilmesi için önerilerde bulunarak uygunsuzluğun giderilip giderilmediğinin takibini yapmakla,

İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı tüm Sağlık tesislerinde Yetkili makam tarafından istenilecek bilgi ve belgeleri belirtilen formatta, zamanında ve eksiksiz olarak sunulması veya sundurmak

İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı tüm Sağlık tesislerinde Yetkili makam tarafından yapılacak planlı veya haberli denetimler sırasında sağlık tesisinde hazır bulunmak, istenen bilgi ve belgeleri sağlamak ve sağlatmak

İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı tüm Sağlık tesislerinde çevre yönetimi birimi kapsamında yürütülen tüm çalışmaları imzalı belgeler halinde 5 (beş) yıl süre ile muhafaza etmesini sağlamak veya sağlatmak

İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı tüm Sağlık tesislerinde çevre mevzuatı kapsamındaki beyan ve bildirimlerini belirtilen formatta, zamanında ve eksiksiz olarak yapılmasını sağlamak veya sağlatmak

İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı tüm Sağlık tesislerinde İç tetkik raporlarını,atık yönetim planı, aylık faaliyet raporlarını ve eğitimle ilgili belgeleri Bakanlıkça belirlenerek ilan edilen formatlara uygun olarak hazırlamak veya hazırlatmak

Çevre yönetimi kapsamında verilecek diğer görevleri yapmak.

Kalite Yönetim Faaliyetlerini belirlemek yürütmek ve koordine etmek,

İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı sağlık tesislerindeki kalite çalışmalarının koordinasyonu sağlamak

İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı sağlık tesislerinde ki kalite çalışmalarında yer alan; Anket sonuçlarının değerlendirilmesi, doküman yönetimi, bölüm hedeflerine yönelik analiz sonuçlarının değerlendirilmesi, güvenli raporlama yönetimi, bina turları, komiteler, risk yönetimi, öz değerlendirme sürecinin yönetimi ve düzeltici önleyici faaliyet sürecinin yönetimi takibini yapmak

İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı sağlık tesislerinde yapılan ve yapılması gereken Hizmet Kalite Standartları Eğitimi, hizmet içi eğitimleri, genel-bölüm uyum eğitimleri, hasta / hasta yakınları eğitimi ile planlanan eğitimlerin zamanında yapılmasının kontrolü –takibini yapmak

İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı sağlık tesislerinde Kalite indikatörlerini takip ederek yönetimini sağlamak

İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı sağlık tesislerinde kalite yönetim birimi hizmet sunumuna yönelik istatistikî bilgileri değerlendirmek

Kalite yönetimi kapsamında verilecek diğer görevleri yapmak.Hasan EVİRGEN 
(Sağlık Memuru) / 4119