T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Konya İl Sağlık Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı
Konya İl Sağlık Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Hastane Eczacılığı İlaç ve Stok Birimi

Güncelleme Tarihi: 29/06/2020

BAĞLI OLDUĞU BAŞKANLIK

BİRİM ADI

GÖREV TANIMI

İLGİLİ PERSONELİN ADI, SOYADI VE İLETİŞİM BİLGİLERİ

Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığı

Hastane Eczacılığı İlaç ve Stok Birimi

 

Hastane eczacılığı hizmetleri ve medikal depo stok yönetimi, İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı sağlık tesislerinde sağlık hizmet sunumunda kullanılan ilaç ve tıbbi sarf malzemelerin akılcı yönetimi için gerçekleştirilecek tüm faaliyetleri kapsar.

Medikal Depo Stok Yönetim Uzmanı/Sorumlusu. Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkam/Başkan Yardımcısına bağlı olarak görev yapar.

Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü Tedarik Planlama, Stok ve Lojistik Yönetimi Daire Başkanlığı tarafından yürütülen medikal depo stok yönetimine ilişkin iş ve işlemlerin taşrada yürütülmesi ve koordinasyonunu sağlar; merkez teşkilatına bilgi sunar.

İl içi temel ilaç ve tıbbi sarf malzeme listelerinin hazırlanmasını ve güncellenmesini sağlar.

Medikal depo kapsamındaki envanterin akılcı yönetimine ilişkin ihtiyaç / stok fazlası, azami stok seviyesi vb. hususlarda sağlık tesislerini takip eder, raporlar ve hastane idaresine durumu bildirerek, farkındalık ve eğitim faaliyetleri düzenler.

İl Sağlık Müdürlüğü ve bağlı sağlık tesislerinde medikal depo kapsamındaki taşınırların yönetimine ilişkin görev alan tüm personele danışmanlık ve eğitim hizmeti sunar.

İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı sağlık tesisleri ve diğer iller arasında gerçekleştirilecek stok devirlerini koordine eder. Hareket görmeyen medikal depo malzemelerinin takibini yürütür, il stok havuzunda tüketilemeyeceği kanaatine varılan malzemelerin diğer illere stok devrinin yapılması hususunda gerekli iş ve işlemleri yürütür.

İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı sağlık tesislerinin stoklarını öncelikle MKYS-Karar Destek Sistemleri ve sonra diğer bilgi sistemleri verilerine dayanarak analiz eder.

Stok düzeyi azami stok seviyesinin üzerine çıkan sağlık tesislerini takip eder ve hastane idaresine durumu bildirerek stok yönetimi hakkında farkındalık sağlar, eğitim faaliyetleri düzenler.

Sağlık tesislerinde medikal depo kapsamında verilen siparişlerin takibini ve azami stok miktarını aşacak seviyede siparişlerin verilmesi halinde sipariş işlemleri sürecini yönetir.

Genel Müdürlük tarafından medikal depo rolünde yapılan düzenlemeleri ve stok kayıtlarının veri doğruluğunu sağlık tesislerinde yerinde değerlendirir.

Hasta bazında ödenen medikal depo malzemelerinin stok çıkış miktarlarıyla hasta faturalarına yansıyan miktarlarını karşılaştırarak fatura kaçaklarının önüne geçilmesini sağlar.

İlaç tıbbi sarf malzeme ve laboratuvar sarf malzeme tüketimlerinin takibi ve raporlanması çalışmalarını gerçekleştirir.

Genel Müdürlük tarafından belirlenen medikal depo kapsamındaki kriterlerin dönemsel olarak Performans Takip Formu programı üzerinden iç denetimini sağlar.

Verimlilik Karnesi İzlem Medikal Depo Yönelimi Boyutuna ilişkin kriterlere uygun olarak sağlık tesislerinde yerinde değerlendirme çalışmalarını gerçekleştirir.

Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü Tedarik Planlama. Stok ve Lojistik Yönelimi Daire Başkanlığı tarafından yürütülen hastane eczacılığı hizmetlerine ilişkin iş ve işlemlerin taşrada yürütülmesini ve koordinasyonunu sağlar; merkez teşkilatına bilgi sunar.

İl Sağlık Müdürlüğü ve bağlı sağlık tesislerinde görevli (kadrolu, geçici görevli, sözleşmeli veya personele dayalı hizmet alım yoluyla görevli) eczacıların ve eczane personelinin (eczacı teknikeri/teknisyeni vb.) hastane eczacılığı hizmetleri ve ilaç hazırlama ünitelerinin yönetimi konusunda danışmanlık hizmeti sunar ve koordinasyonu sağlar.

İl Sağlık Müdürlüğünde ve bağlı sağlık tesislerinde ilaç ve tıbbi sarf malzeme yönelimine ilişkin ürünlerin güvenli ve verimli kullanımını sağlamak amacıyla tüm personele danışmanlık ve eğitim hizmeti sunar/sunulmasını sağlar.

İlaç hazırlama sistemlerinin (antineoplastik ilaçlar, total parenteralnütrisyon solüsyonu, aseptik ilaç, majistral ilaç, vb.) bulunduğu özellikli ünitelerin yer aldığı sağlık tesislerinde hem ilaç hem çalışan güvenliğini kapsayacak şekilde Bakanlık tarafından yapılan düzenlemelere uygun olarak ilaçların hazırlanması, sunumu ve uygulanması süreçlerine ilişkin iş ve işlemleri yürütür.

Özellikli ilaç hazırlama ünitelerinin, hastane eczanelerinin ve depo alanlarının yer aldığı mahallerde Bakanlık tarafından yapılan mimari ve mühendislik altyapılarına yönelik mevzuat ve standartlara uygun olarak klinik alan tasarımı süreçlerine ilişkin iş ve işlemleri yürütür.

İlaç-ilaç ve ilaç-besin etkileşimleri, geçimsizlik, dar terapötik aralıklı ilaç izlemi, akılcı ilaç kullanımı, nütrisyonel destek tedavisinde kullanılan ürünler vb. konularda sağlık profesyonellerine ilişkin eğitim dokümanı hazırlar ve sağlık tesisi içi gerekli düzenlemelerin yapılmasını sağlar.

Akılcı ilaç kullanımına ilişkin sağlık tesislerinde, hastane eczacılarıyla yürütülecek faaliyetlerin (sağlık profesyonelleri, hasta veya hasta yakını eğitim verilmesi, akılcı ilaç kullanımı danışma merkezlerinin kurulması, vb.) koordinasyonunu sağlar.

İl içi temel ilaç ve tıbbi sarf malzeme listelerinin hazırlanmasında ve güncellenmesinde komite çalışmalarında yer alır.

Hastane eczacılığı hizmetleri ve medikal depo kapsamındaki ilaç, tıbbi sarf malzeme, ilaç hazırlama sistemleri, ilaç yönetim sistemleri vb. ürünlerin tedarik süreçlerinde teknik şartname, hizmeti ifa ve muayene ve kabul süreçlerinde teknik uzman olarak görev alır.

Sağlık tesislerinde ilaç ve tıbbi sarf malzeme depo koşullarının denetlenmesi ve gereği halinde iyileştirme çalışmalarının yapılması için idareye rapor sunar; planlanan iyileştirme çalışmalarını koordine eder.

Sağlık tesislerinde kullanılan özel reçeteye tabi ilaçlara dair kayıtların düzenli tutulmasını ve düzensiz kayıt tutulduğunun tespiti halinde gerekli düzenlemelerin yapılmasını sağlar.

Sağlık tesislerinde ilaç advers etki ve tıbbi sarf malzeme olumsuz olay bildirimlerinin yapılıp yapılmadığını kontrol eder. Çelişkili durumlarda İl Sağlık Müdürlüğü kapsamında bulunan İlaç ve Tıbbi Cihaz Hizmetleri Başkanlığına bildirir ve/veya görüş alır.

Kullanılmadan kalan ilaç dozlarının yönetimi ve saklama koşullarıyla ilgili olarak sağlık tesislerine danışmanlık hizmeti sunar

Sağlık tesislerinde özellikli farmakolojik ürünlere ilişkin (antibiyotikler, enteral ve parenteral beslenme solüsyonları, insan albümini vb.) HBYS (Hastane Bilgi Yönetim Sistemi) ikaz algoritmalarının bulundurulmasını sağlar.

İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı sağlık tesislerinin dijital hastane yönetimi, verimlilik, kalite ve akreditasyon süreçlerinde Eczacılık Hizmetleri Boyutlarına ilişkin indikatörlerin / kriterlerin mevzuata uygun olarak işletilmesini sağlar.

Birimimizce geliştirilen Merkezi Stok Yönetim Sistemini, Müdürlüğümüzün değişen ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde geliştirerek Bağlı sağlık tesisleri ve Müdürlüğümüz tarafından yapılan ihalelerden en yüksek verimin alınabilmesi, doğrudan temin alımlarının azaltılarak maliyetlerin düşürülmesi, tedarik süreçlerinin kolaylaştırılması ve bürokratik işlemlerin azaltılarak iş gücü kaybının önlenmesini sağlamak.


Ecz. Emine KOÇ 
(Birim Sorumlusu) / 4172


Hüseyin BOY 
(V.H.K.İ)/4172


Amine KAĞNICI
(Sağlık Teknikeri) /4172