T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Konya İl Sağlık Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı
Konya İl Sağlık Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Özellikli Sağlık Hizmetleri Birimi

Güncelleme Tarihi: 29/06/2020

BAĞLI OLDUĞU BAŞKANLIK

BİRİM ADI

GÖREV TANIMI

İLGİLİ PERSONELİN ADI, SOYADI VE İLETİŞİM BİLGİLERİ

Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığı

Özellikli Sağlık Hizmetleri Birimi

Başkanlığa bağlı sağlık tesislerindeki Yoğun Bakım (erişkin, çocuk, yenidoğan vb.), Yanık, Perinatal hizmet birimlerinin kurulması ve işletilmesinin sağlanmasına yönelik tüm iş ve işlemlerin takibi.

Yoğun Bakım Hizmetlerinin iyileştirilmesine yönelik düzenlemelerin takibi, il ve bölge iller toplantı planlanması, yazışmaları ve toplantı tutanağının düzenlenmesi,

Kamu Hastaneleri bünyesindeki özellikli hizmetler kapsamındaki; Kalp Merkezi, Diyaliz Merkezi, İnme Merkezi, Nöromüsküler Merkezi, Organ ve Doku Nakli, Onkoloji (Nükleer Tıp, Radyasyon Onkoloji ve Kemoterapi) Hizmetleri, Robotik Yürüme Merkezleri, Robotik Cerrahi Merkezi, Hiperbarik Oksijen Tedavi Merkezi, Üremeye Yardımcı Tedavi Merkezi, Prematüre Retinopati Tanı ve Tedavi Merkezi, Genetik Tanı ve Tedavi merkezi, El Cerrahisi, Uyku Laboratuvarı, El ve kol rehabilitasyon Robotu, Doku Tipleme Laboratuvarı, Terapötik Aferez Merkezi,birimlerinin kurulması ve işletilmesine yönelik tüm iş ve işlemlerin takibi Bakanlık ile koordinasyonun sağlanması,

Palyatif bakım merkezlerinin açılması ve yatak artırım taleplerinin değerlendirilmesi ve bakanlık ile yazışmalarının yapılması.

Transfüzyon merkezleri, kamu hastaneleri laboratuvar hizmetleri ile ilgili yazışmaların takibi (uyku laboratuvarı, direkt kan bankacılığı ve transfüzyon tıbbi sertifikalı eğitim duyuruları, direk gözetimli laboratuvar bağlantısı konularında yazışmalar.)

Obezite merkezleri başvuruları, kurumlar (özel hastaneler, üniversite hastanesi ve devlet hastaneleri ile bakanlık yazışmalarının takibi)

Kamu Hastaneleri Diyaliz Hasta sayıları ve cihaz sayıları ile ilgili verilerin toplanması ve istatistiki çalışmalarda kullanılması,

Kamu Hastaneleri Diyaliz seans formlarının aylık olarak arşivlenmesinin sağlanması.

Kamu sağlık tesisleri bünyesindeki özellikli hizmetlerin değerlendirilmesi amacıyla güncellenecek olan Uygulama Havuzu (Dinamik Veri Giriş Platformu) sistemine veri girişlerinin sağlanması.

Sağlık, ilaç ve tıbbi cihaz hizmetleri başkanlığı ile birlikte 2. 3. basamak erişkin ve çocuk yoğun bakım endikasyon denetiminin Mart ve Ekim ayında gerçekleştirilmesi, Yoğun bakım analiz sonuç raporunun Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Daire Başkanlığına gönderilmesi iş ve işlemlerinin takibi

Acil servislerde Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü’ne bağlı sağlık tesislerinde yürütülmekte olan acil sağlık hizmet esaslarına dair mevzuat çalışmalarını yürütmek veya yapılan çalışmalara iştirak etmek, bu kapsamda ilgili birimler ile koordinasyon sağlamak.Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü’ne bağlı sağlık tesislerinin hizmet rolüne uygun olan acil servis seviye planlanma çalışmaları ile tescil işlemlerini takip etmek.

KBNR tehlikelere karşı, Acil Sağlık Hizmetleri Başkalığı ile Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü’ne bağlı sağlık tesisleri arasında koordinasyonu sağlamak.

Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğümüzce sevk nedenlerinin takip edilmesi ve sorunların giderilmesi amacı için oluşturulan “İl Dışı Sevk Veri Platformu Sistemi” ne İlimiz Hastaneleri ile ilgili koordinasyonu sağlayarak takip eden ayın 10’una kadar veri girişlerini sağlamak.

Acil Sağlık Hizmetleri Başkanlığı ile Kamu Hastaneleri arasındaki koordinasyonun sağlanması; (HAP, Yerel Düzey Hizmet Grubu Operasyon Planları, Yerel Düzey Psikoksosyal Destek Hizmet Grubu planı güncellemeleri ve Temel Modül Eğitimleri, Çocuk İleri Yaşam Desteği Eğitimleri, Erişkin İleri Yaşam Desteği Eğitimleri, vs.)

İlimiz Kamu Hastanelerinden gelen Acil Sevk listesi ve Sevk Komisyon Kararlarının takip eden ayın 20’ sine kadar Acil Sağlık Hizmetleri Başkanlığına gönderilmesi iş ve işlemlerinin takibi,

İlimiz Kamu Hastanelerinden gelen takip eden aya ait ASKOM ( Acil Sağlık Hizmetleri Komisyonu) Nöbet Listelerinin icmalinin Acil Sağlık Hizmetleri Başkanlığına gönderilmesi iş ve işlemlerinin takibi,

Acil servis iyileştirme eylem planı kapsamında yürütülen sağlık tesislerinin aylık takibinin sağlanması ve gerçekleştirmelerin olduğu aylarda (dönemlerde) Bakanlığa gerekli bildirimin yapılması

Hastane Afet Planı (HAP), hastane tatbikat planları ile ilgili Acil Sağlık Hizmetleri Başkanlığı ile ilgili yazışmaların takibinin yapılması, ayrıca Kamu Hastanelerince hazırlanan Hastane Afet Planlarının Kamu Hastaneleri Başkanlığı birimlerince koordineli olarak yürütülmesini takip etmek.

Mehmet SARI 
(Sağlık Memuru)/4090


Gülden KORÇAM
(Ebe) /4159