overlay

4924 SÖZLEŞMELİ PERSONEL KURASI

T.C SAĞLIK BAKANLIĞI
KONYA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
İ L A N

Kadrolu olarak çalışan Tabip ve Uzman Tabiplerin 4924 Sayılı Eleman Temininde Güçlük Çekilen Yerlerde Sözleşmeli Sağlık Personeli Çalıştırılması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 03.04.2018 tarih ve 2018/9 Nolu Genelgesinin 18’inci maddesi hükmü gereği 2020 yılı vizelerine göre 4924 sayılı sözleşmeli personel pozisyonlarına geçiş işlemleri kura ile yapılacak olup, söz konusu kura aşağıda belirtilen usul ve esaslara göre Müdürlüğümüzce sonuçlandırılacaktır.

USUL VE ESASLAR

1) Sözleşmeli personel pozisyonlarına geçmek üzere başvuran personelin başvuruları ilgili mevzuata göre Komisyonca değerlendirilerek tutanak altına alınacaktır.
2) 26/03/2013 tarihli ve 28599 sayılı Sağlık Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği hükümleri gereği düzenlenen Personel Dağılım Cetvelinde öngörülmeyen branşlarda veya Personel Dağılım Cetvelinde belirlenen sayının üzerinde sözleşmeli personel istihdamı yapılmayacaktır.
3) Öncelikle sözleşmeli olarak görev yapmakta olanların sözleşmelerinin devamı sağlanacaktır.
4) Boş pozisyonlara öncelikle, pozisyonların vize edildiği birimlerde çalışan Devlet Hizmeti Yükümlüsü olanların yerleştirme işlemleri yapılacaktır. Devlet Hizmeti Yükümlülerinin yerleştirme işlemlerinden sonra, boş pozisyon kalması halinde, aynı birimde çalışan ve Devlet Hizmeti Yükümlüsü olmayanların yerleştirme işlemleri yapılacaktır
5) İlçelerin aynı biriminde görev yapanların yerleştirme işlemlerinden sonra boş pozisyon kalması halinde, öncelikle aynı il merkezinden ve aynı ilin ilçelerinden ilçeye yerleştirme işlemleri yapılacaktır. İlçelerde boş pozisyon bulunmaması halinde, il merkezindeki boş pozisyonlara öncelikle il merkezinde bulunanların yerleştirme işlemi yapılacaktır. İl merkezinde bulunanların yerleştirme işlemi yapıldıktan sonra boş pozisyon kalması halinde aynı ilin ilçelerinde bulunanların yerleştirme işlemleri yapılacaktır.
6) Devlet Hizmeti Yükümlülerinin yerleştirme işlemlerinde; boş sözleşmeli personel pozisyonundan fazla müracaat olması halinde, söz konusu pozisyonun bulunduğu birimde sırasıyla hizmet süresine ve hizmet puanına öncelik verilerek yerleştirme işlemi yapılacaktır. Hizmet süresinin ve hizmet puanın eşitlik olması halinde yerleştirme işlemleri kura ile yapılacaktır.
7) Devlet Hizmeti Yükümlüsü olmayanların yerleştirme işlemlerinde; boş sözleşmeli personel pozisyonundan fazla müracaat olması halinde, yerleştirme işlemleri kura ile yapılacaktır.
8) İl içerisindeki yerleştirme işlemleri, sözleşmenin feshi işlemleri ve sözleşmenin feshinden sonra Devlet Memurluğuna atama işlemleri Müdürlüğümüz tarafından yapılacaktır.
9) 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında sözleşmeli yönetici olarak görev alanların anılan Kanuna göre sözleşmeli statüye geçiş yapabilmeleri için başvuru aşamasında talepleri alınabilecek olup, ancak atama sırasında 663 sözleşmelerini feshederek kadrolu görevlerine dönmeleri gerekmektedir.
10) 5258 sayılı Kanuna göre aile hekimliğine geçen hekimlerin de sözleşmeli statüye geçiş yapabilmeleri için başvuru aşamasında talepleri alınabilecek, ancak atama sırasında aile hekimliği sözleşmelerini feshederek kadrolu görevlerine dönmeleri gerekmektedir.
11) Personelin sözleşmeli statüye geçiş işlemleri ÇKYS üzerinden gerçekleştirilecek olup, personele Hizmet Sözleşmesi imzalatılarak göreve başlayışları sağlanacaktır.
12) Sözleşmeli personel statüsüne geçenlerden sözleşmelerinin bitiminde Devlet Memuru olarak atanmak isteyenlerin nakilleri, eski görev yaptıkları birime yapılacaktır. Bu birimlerde boşluk bulunmaması halinde öncelikle bu birimlerin bulunduğu il merkezi/ilçeye, birimin bulunduğu il merkezi/ilçede yer bulunmaması halinde il içerisinde ihtiyaç bulunan diğer birimlere 657 sayılı Kanunun ilgili hükümlerine göre naklen atanacaktır.
13) Daha önce anılan Kanuna göre sözleşmeli olarak çalışmakta iken sözleşmesini feshederek görevinden ayrılmış personelle ilgili, hizmet sözleşmesinin 11’inci maddesinde yer alan, “İlgili, iki ay önceden yazılı ihbarda bulunmak şartıyla sözleşmeyi tek taraflı olarak her zaman feshedebilir. Usulüne uygun fesih ihbarı bulunmaksızın görevinden ayrılanlar, dört yıl geçmedikçe yeniden sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler” hükmü ile hizmet sözleşmesinin 13’üncü maddesinde yer alan, “Sözleşmesi feshedilenler ile hizmet sözleşmesini feshedenler iki yıl geçmedikçe yeniden sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler” hükmüne göre ilgili süreyi tamamlamayanların talepleri değerlendirmeye alınmayacaktır.
14) Ücretsiz izinde (askerlik, doğum vb.) olan personelin başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.
15) Başvuru evrakı imzasız olanlar, onaysız olanlar ve başvuru evrakı 17 Kasım 2020 tarihinden önce ve 19 Kasım 2020 tarihinden sonra gelenlerin dilekçeleri değerlendirmeye alınmayacaktır. Belirtilen tarihler arasında EBYS üzerinden gelen evraklar yeterli olup, asıl belgeler sonradan gelmesi şartıyla değerlendirmeye alınacaktır.

Kura Takvimi:
Başvuruların Alınması; 17.11.2020–19.11.2020 (Mesai Bitimi)
Başvuruların Değerlendirilmesi: 23.11.2020
Kura Tarihi: 24.11.2020 Saat: 11:00
Kura Yeri: Konya İl Sağlık Müdürlüğü Toplantı Salonu


4924 SÖZLEŞMELİ PERSONEL KURASI İLAN METNİ.pdf

2020 YILI 3. DÖNEM 4924 SÖZLEMELİ PERSONEL MÜNHAL KADROLAR.pdf
4924 Başvuru Formu.docx