T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Konya İl Sağlık Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı
Konya İl Sağlık Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Sağlik Hizmetleri İzleme Değerlendirme Ve Denetim Birimi

Güncelleme Tarihi: 30/06/2020


SAĞLIK HİZMETLERİ İZLEME DEĞERLENDİRME VE DENETİM BİRİMİ
BAĞLI OLDUĞU BAŞKANLIKBİRİM ADIGÖREV TANIMIİLGİLİ PERSONEL ADI VE İLETİŞİM BİLGİSİ
Sağlık Hizmetleri, İlaç Ve Tıbbi Cihaz Hizmetleri BaşkanlığıSağlık Hizmetleri İzleme Değerlendirme ve Denetim BirimiLaboratuvar ve müesseselerin açılış iş ve işlemlerini yürütmek.Birim Sorumlusu
Mehmet Ufuk YEŞİL - 310 43 63

Kadir SAKA-4362
Tuba FELHAN-4364
Nuriye ÇAVDAR- 4361
Ayşe Nilgün POLAT-4369
Selda KURT GÖZ-4369
Ayşe KURTBARİ-4364
Ümmü YARDIMCI-4405
Güzide Gümüş KORKMAZ4362

Dr.Mediha Bostancı KAHRAMAN-4424
Dr. Nilgün ARSLAN-4424
Genetik Hastalıkları Tanı Merkezleri İle İlgili İş Ve İşlemler
ÜYTE Merkezleri İle İlgili İş Ve İşlemler
İlde sağlık hizmetleri ile ilgili yürütülmesi gereken tüm sekreterya işlerini yürütmek ve koordine edilmesini sağlamak.
Kamu ve özel hukuk tüzel kişileri ve gerçek kişilere ait yataklı sağlık kurum ve kuruluşlarına izin verilmesi ve ruhsatlandırılması ile bu izin ve ruhsatları gerektiğinde süreli veya süresiz iptal edilmesini sağlamak.
Sağlık hizmeti ile ilgili her türlü başvuru ve şikâyeti değerlendirmek ve sonuçlandırmak.
Organ ve doku nakli, kan ve kan ürünleri, diyaliz, üremeye yardımcı tedavi, evde sağlık yanık, yoğun bakım gibi özellik gerektiren sağlık hizmetlerini bakanlık planlamaları doğrultusunda il düzeyinde izin, tescil, denetim hizmetlerini yürütülmesi ve bu hizmetleri sunan kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyonun sağlanması işlemlerini yürütmek.
Kan ve kan ürünlerinin temini, lojistiği ve etkin kullanımı ile ilgili denetim ve planlamaları yapmak ve Kızılay ile koordinasyonu sağlamak.
Organ Nakli Etik kurulunun iş ve işlemlerinin yürütülmesi, Organ Nakil Koordinatörlerinin yapacağı faaliyetlerin planlanması, denetlenmesi ve yürütülmesi işlemlerini yapmak.
Evde sağlık ve bakım hizmeti veren sağlık kuruluşlarının açılış ve işleyiş hizmetlerinin yürütülmesi, toplum ruh sağlığı, palyatif bakım ve rehabilitasyon gibi hizmetlerin etkin bir şekilde sunumu için gerekli düzenlemelerin yapılması, sağlık tesisleri ile ilgili birim ve hizmet basamakları arasında koordinasyonun sağlanması işlemlerini yapmak.
Acil, yoğun bakım ve benzeri tıbbi hizmet birimlerinin ve hastane yataklarının tescili, takibi ve denetim işlemlerini yürütmek.
Yıllık denetim planlarının yapılması, denetleyicilerin belirlenmesi ve denetim ekiplerinin oluşturulmasına yönelik işlemlerin yürütülmesi ve denetim faaliyet raporunun hazırlanması işlemlerini yapmak.
Diyaliz ile Kan Bankacılığı ve Transfüzyon Eğitim iş ve işlemlerini yapmak
Alkol ve madde bağımlılığı tedavi merkezleri, Toplum Ruh Sağlığı Merkezleri ile Tütün Bağımlılığı Tedavi Birimlerinin olağan, olağandışı ve ruhsatlandırma denetimlerini yapmak
Palyatif bakım merkezleri olağan, olağandışı ve ruhsatlandırma denetimlerini yapmak
Total parenteral nutrisyon üniteleri olağan ve olağandışı denetimlerini yapmak
Denetim planlamalarını yaparak komisyon oluşturmak
Müeyyide uygulamalarında ilgili birimlerle koordineli çalışmak
İl Sağlık Müdürü tarafından verilen benzeri görevleri yapmak