Sağlık Hizmetleri İzleme Değerlendirme ve Denetim Birimi
26 Ağustos 2021

FAALİYET PLANI, GÖREV DAĞILIMI

BAĞLI OLDUĞU BAŞKANLIK

BİRİM ADI

GÖREV TANIMI

İLGİLİ PERSONEL ADI, SOYADI ve İLETİŞİM BİLGİLERİ

SAĞLIK
HİZMETLERİ
BAŞKANLIĞI

SAĞLIK
HİZMETLERİ
İZLEME,
DEĞERLENDİRME ve DENETİM BİRİMİ

*Görev alanı ile ilgili veri toplamak, analiz ve raporlama çalışmalarım yapmak ve/veya yaptırmak.

*Sağlıkta tanıtım ve bilgilendirme faaliyetlerini düzenli olarak izlemek, mevzuata aykırı tanıtım ve bilgilendirme yapıldığı tespit edilen kişi, kurum ve kuruluşlar hakkında gerekli yaptırımları uygulamak ve uygulanmasını sağlamak.

*İlgili mevzuat gereğince tüm sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan personeline verilen meslekten men cezalarını uygulamak.

*Yıllık il denetim planlarını ve denetim faaliyet raporlarını hazırlamak ve Bakanlığa sunmak, denetçileri belirlemek ve denetim ekiplerini kurmak.

*İl genelinde kamu ve özel hukuk tüzel kişileri ile gerçek kişilere ait sağlık kurum ve kuruluşlarının ilgili mevzuat ve Bakanlık politika ve düzenlemeleri ile planlanan hedeflere uyumunu denetlemek ve gerekli yaptırımları uygulamak, izleme ve değerlendirme raporları hazırlamak.

 

Mustafa Aksel (Hekim)-4480
Nilgün Arslan (Hekim)-4424
Mediha Karaman (Hekim)-4342